Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht of rechtsbetrekking tussen de eenmanszaak Hamann Advocaat en de Cliënt.
 2. Uitsluitend Hamann Advocaat geldt tegenover de Cliënt als opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
 3. Derden kunnen aan de in het kader van de uitvoering van een opdracht verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De Cliënt vrijwaart Hamann Advocaat tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de Cliënt en/of de werkzaamheden die voor de Cliënt zijn verricht.
 4. Ingevolge onder meer de Wet betreffende de voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) is Hamann Advocaat verplicht om de identiteit van de Cliënt te controleren en om bepaalde ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten. De Cliënt is zich bewust van deze verplichting en geeft hiervoor, voor zover nodig, toestemming.
 5. Bij de uitvoering van een opdracht mag Hamann Advocaat mede een of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan Hamann Advocaat zijn verbonden. Indien de uitvoering van een opdracht meebrengt dat een of meer personen die niet aan Hamann Advocaat verbonden zijn, worden ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal Hamann Advocaat niet aansprakelijk zijn voor fouten of tekortkomingen van deze persoon of personen. Hamann Advocaat sluit iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is of op enige wijze in verband staat met insolventie van enige bank, enige andere financiële institutie of een andere derde partij.
 6. De Cliënt zal op eerste verzoek ten genoegen van Hamann Advocaat zekerheid verstrekken voor de nakoming van de verplichtingen van de Cliënt jegens Hamann Advocaat.
 7. Indien bij de uitvoering van een opdracht van de Cliënt zich onverhoopt teen gebeurtenis, waaronder ook een nalaten wordt begrepen, voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Hamann Advocaat afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Allianz wordt uitbetaald met inbegrip van het eigen risico dat Hamann Advocaat in verband met die verzekering draagt. Indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor schade als gevolg van die aansprakelijkheid geen aanspraak op een uitkering geeft, is iedere aansprakelijkheid van Hamann Advocaat beperkt tot een bedrag van € 15.000 of, indien het in totaal door Hamann Advocaat in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 225.000.
 8. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een Cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Hamann Advocaat aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Hamann Advocaat afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Hamann Advocaat in verband met die verzekering draagt.
 9. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een Cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Hamann Advocaat gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van de Cliënt de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die Cliënt te aanvaarden.
 10. Een aanspraak op schadevergoeding van de Cliënt vervalt in ieder geval 12 maanden nadat de Cliënt bekend wordt met de schade, welke direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor Hamann Advocaat aansprakelijk is of zou kunnen zijn.
 11. Op deze Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Hamann Advocaat zijn betrokken.
 12. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar de Cliënt verwijst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 13. De Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
 14. De rechtsverhouding tussen de Cliënt en Hamann Advocaat wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.
 15. De Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. Ingeval van verschil tussen de Engelse en de Nederlandse tekst, is de Nederlandse tekst bindend.

 

Hamann Advocaat is gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 88133338.