Welkom bij

Hamann Advocaat

Juridische bijstand op het gebied van het Omgevingsrecht


Neem contact op

Over Janina Hamann

Janina Hamann is sinds 2011 werkzaam als advocaat in het bestuursrecht met focus op het omgevingsrecht.

Zij adviseert en procedeert over uiteenlopende kwesties binnen haar rechtsgebied. Zo begeleidt zij zowel bedrijven en particulieren in procedures omtrent bestemmingsplannen. Ook adviseert zij ten aanzien van omgevingsvergunningen op het gebied van bouwen en milieu. Verder staat zij klanten bij in handhavingskwesties. Denkt u hierbij aan een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete. Daarnaast heeft zij ervaring met Arbozaken. Verder adviseert en procedeert Janina regelmatig in subsidiekwesties.

In 2018 heeft zij het toelatingsexamen voor de advocatuur in Duitsland gehaald. Sindsdien adviseert zij ook Duitse partijen ten aanzien van het (Nederlands) bestuurs- en omgevingsrecht.

Janina is een pragmatische en intuïtieve advocaat die zowel graag procedeert alsook bij elke zaak nagaat of een juridische procedure kan worden voorkomen.

Janina heeft in 2015 de specialisatieopleiding "Algemeen Bestuursrecht” aan de Grotius Academie van de Radboud Universiteit afgerond. Dit is de meest uitvoerige en complete postacademische opleiding op het gebied van het algemeen bestuurs- en bestuursprocesrecht.

In 2019 rondde zij de uitgebreide cursus Omgevingsrecht aan het Instituut voor Bouwrecht af.

Janina is lid van de Vereniging voor Bouwrecht-advocaten en de Vereniging voor Milieurecht.

Expertise

 • Omgevingsrecht & ruimtelijke ordening

  Binnen het omgevingsrecht adviseert en procedeert Janina Hamann ten aanzien van procedures omtrent bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Denkt u bijvoorbeeld aan het aanvragen van een bouwvergunning voor een uitbouw of een transformatie van een bedrijfspand naar woningen. Vaak spelen in ruimtelijke ordeningszaken ook milieuaspecten, zoals stikstof of PFAS. Het is van belang om al deze aspecten in kaart te brengen.

  Met de invoering van de Omgevingswet in 2024 is de wet- en regelgeving van dit rechtsgebied ingrijpend veranderen. Zowel voor ondernemers, particulieren alsook overheden brengt dit veel onzekerheid met zich mee. Janina Hamann adviseert u graag daar waar nodig

 • Arbeidsomstandigheden

  Elke werkgever is verplicht om de gezondheid en veiligheid van zijn werknemers tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, te waarborgen. Aan welke regels de werkgever zich dient te houden, staat in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Voor het niet naleven van deze verplichtingen, kan de Arbeidsinspectie hoge boetes opleggen. Het is daarom raadzaam om regelmatig na te gaan of uw bedrijf compliant is met de Arboregels.

  Janina Hamann heeft ervaring met handhavingsprocedures jegens de Arbeidsinspectie, met name voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen.

 • Toezicht & Handhaving

  Overheidsinstanties hebben als taak om toezicht te houden op de naleving van bestuursrechtelijke wet- en regelgeving. Zo gaan gemeentes na of een bouwwerk al dan niet met een bouwvergunning is gerealiseerd en onderzoeken omgevingsdiensten of geluidsnormen niet worden overschreden. Indien blijkt dat wet- en regelgeving wordt overtreden, kunnen overheden handhavend optreden. Dit doen zij door bijvoorbeeld een last onder dwangsom op te leggen of een bestuurlijke boete op te leggen.

 • Subsidies

  Overheden gebruiken subsidies vaak om hun beleidsdoelen te realiseren. Een subsidie wordt met behulp van een subsidieverordening- en regeling in het leven geroepen. Ondernemers die een subsidie toegekend krijgen, moeten voor ontvangst of behoud van de subsidiegelden aan voorwaarden voldoen. Indien een ondernemer volgens de subsidieverstrekker niet (langer) aan de gestelde voorwaarden voldoet, kan dit leiden tot onder andere terugvordering of het lager vaststellen van het subsidiebedrag. Ondernemers doen er goed aan om in dat geval juridisch advies over de rechtmatigheid van een dergelijk besluit in te winnen.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Hamann Advocaat

Actualiteiten